اخبار شیرپوینت

جلسه توجیهی تاسیس مراكز رشد خوشه فناوری دانشگاه با حضور مدیر كل فناوری دانشگاه و رئیس شبكه مراكز رشد خوشه فناوری دانشگاه برگزار شد

جلسه توجیهی تاسیس مراكز رشد خوشه فناوری دانشگاه با حضور مدیر كل فناوری دانشگاه و رئیس شبكه مراكز رشد خوشه فناوری دانشگاه برگزار شد

جلسه توجیهی تاسیس مراكز رشد خوشه فناوری دانشگاه با حضور مدیر كل فناوری دانشگاه و رئیس شبكه مراكز رشد خوشه فناوری دانشگاه برگزار شد

ادامه مطلب