برنامه ریزی درسی

همکاران حوزه اداره برنامه ریزی درسی و گسترش عالی 
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی  
رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش عالی  آقای وفادار 210
کارشناس مسئول گسترش و برنامه ریزی درسی خانم هارابیدارطون 211

فرم های تدوین دوره های تک پودمان ، تک درس و دوره عالی آزاد

فرم های تدوین دوره های مقطع دار

 

سرفصل برنامه های مصوب علمی کاربردی