معاونت اجرایی

همکاران حوزه معاونت اجرایی
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی  
معاون اجرایی آقای قاسمی 300

 

وظایف معاون اجرایی :
۱- شناسایی منابع و امکانات اثر گذار بر معرفی هر چه بهتر دانشگاه جامع علمی کاربردی
۲-برنامه‌ریزی برای حل مسائل و مشکلات عمده دانشگاه و مراکز علمی کاربردی در چارچوب سیاست‌ها و استراتژی‌ نظام آموزش مهارت 
۳-پیش ‌بینی و پیشنهاد منابع مورد نیاز و تنظیم بودجه عملیاتی بر اساس برنامه‌های ستاد و مراکز و نیز تلاش در ایجاد منابع درآمدی جدید برای واحد استان.
۴-پشتیبانی تدارکاتی از واحدهای اجرایی و پیش بینی های به موقع برای تامین وسایل، تجهیزات ، مواد مورد نیاز و ...
۵-بررسی گزارش واحدهای تابعه و تحلیل آن‌ها و تهیه راهکارهای اجرایی در خصوص برنامه‌های مورد نیاز و پشتیبانی
۶-همکاری در برقراری مکانیزم‌های لازم جلب مشارکت‌های مردمی و هماهنگی‌های سایر بخش‌های موثر 
۷-نظارت صحیح بر اجرای موثر برنامه‌ها و فعالیت‌های سالانه ادارات و مراکز
۸-نظارت دقیق و صحیح بر حسن اجرای امور جاری استان اعم از نیروی انسانی، پشتیبانی و تدارکاتی . .
9-نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها.
10-نظارت بر هزینه کرد اعتبارات واحد استان اعم از جاری و عمرانی و ارائه گزارش لازم به حوزه ستاد دانشگاه.
11-نظارت و کنترل منابع درآمدی واحد استان از طریق مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی.
12- انجام طرح‌های مطالعاتی در خصوص ارتقای بهره‌وری و افزایش کارایی نیروی انسانی با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه.
 13-تهیه، و تنظیم  برنامه ارزشیابی پیشرفت کاری کارکنان،تجزیه وتحلیل نتایج ارزشیابی، و اطلاع رسانی به موقع به آنان
14- تجزیه و تحلیل روش‌های انجام کار به منظور کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی.
15-نظارت بر عقد کلیه قراردادهای مرتبط با امور واحد استان با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه.
16-همکاری مداوم با دفتر بودجه ستاد دانشگاه برای ارائه بودجه پیشنهادی، گزارش عملکرد و مبادله موافقتنامه تفصیلی سالانه.
17-راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی واحد استان و مراکز در سطوح مدرسان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه.
18-ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.
19-انجام اقدامات مقتضی به منظور جلب مشارکت و بکارگیری توانایی‌ها و امکانات نهادهای اجرایی، اجتماعی و فرهنگی استان.
20-تشکیل و برگزاری شورای انضباطی واحد استان.
21-تشکیل و برگزاری هدفمند جلسات فرهنگی برای ارتقای بهره وری حوزه ی فرهنگی دانشجویی مراکز
22-تهیه و تنظیم تقویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله در حوزه فرهنگی دانشجویی به منظور افزایش بهره وری فعالیتها
23- اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌های ارجاعی از سوی رئیس دانشگاه
24-اجرای وظایف محوله از سوی رئیس دانشگاه