رزومه رئیس واحد استان

رزومه رئیس واحد استان

نام: بهزاد  نام خانوادگی: رضایی   تاریخ تولد: 1344 وضعیت استخدامی: رسمی قطعی دستگاه / سازمان :دانشگاه صنعتی اصفهان.

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1369 تا کنون

مرتبه دانشگاهی: استاد

 

 

رزومه