دوره های کوتاه مدت

همکاران حوزه اداره برنامه ریزی درسی و گسترش عالی 
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی  
رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش عالی  آقای وفادار 210
کارشناس مسئول گسترش و برنامه ریزی درسی خانم هارابیدارطون 211

دوره های کوتاه مدت

قوانین و مقررات 

سرفصل های مصوب دوره های کوتاه مدت 

ارتباط با ما 

36037  031     داخلی  (211, 210)
 


سامانه جامع آموزش های تکمیلی بین سطوح تحصیلی