اخبار شیرپوینت - آرشیو

مهندس سید حسین سقائیان نژاد: در راستای اجرای نظام آموزش عالی مهارتی کشور 97  درصد رشته های دانشگاه جامع علمی –کاربردی تا ترم آینده تحصیلی مهارتی می شوند

مهندس سید حسین سقائیان نژاد: در راستای اجرای نظام آموزش عالی مهارتی کشور 97 درصد رشته های دانشگاه جامع علمی –کاربردی تا ترم آینده تحصیلی مهارتی می شوند

مهندس سید حسین سقائیان نژاد: در راستای اجرای نظام آموزش عالی مهارتی کشور 97 درصد رشته های دانشگاه جامع علمی –کاربردی تا ترم آینده تحصیلی مهارتی می شوند

ادامه مطلب
مهندس سید حسین سقائیان نژاد: در راستای اجرای نظام آموزش عالی مهارتی کشور 97  درصد رشته های دانشگاه جامع علمی –کاربردی تا ترم آینده تحصیلی مهارتی می شوند

مهندس سید حسین سقائیان نژاد: در راستای اجرای نظام آموزش عالی مهارتی کشور 97 درصد رشته های دانشگاه جامع علمی –کاربردی تا ترم آینده تحصیلی مهارتی می شوند

مهندس سید حسین سقائیان نژاد: در راستای اجرای نظام آموزش عالی مهارتی کشور 97 درصد رشته های دانشگاه جامع علمی –کاربردی تا ترم آینده تحصیلی مهارتی می شوند

ادامه مطلب