اخبار شیرپوینت - آرشیو

بازدید معاون پشتیبانی دانشگاه  از غرفه مراکز آموزشی استان اصفهان  در چهارمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان

بازدید معاون پشتیبانی دانشگاه از غرفه مراکز آموزشی استان اصفهان در چهارمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان

بازدید معاون پشتیبانی دانشگاه از غرفه مراکز آموزشی استان اصفهان در چهارمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان

ادامه مطلب
حضور مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان در چهارمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، آموزشگاه های علمی- کاربردی و تجهیزات آموزشی

حضور مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان در چهارمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، آموزشگاه های علمی- کاربردی و تجهیزات آموزشی

حضور مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان در چهارمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، آموزشگاه های علمی- کاربردی و تجهیزات آموزشی

ادامه مطلب