اسلایدر

تیم مرکز گروه صنعتی انتخاب  قهرمان دوره مسابقات فوتسال  مراکز آموزش علمی  کاربردی استان اصفهان شد
تیم مرکز گروه صنعتی انتخاب قهرمان دوره مسابقات فوتسال مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان شد

تیم مرکز گروه صنعتی انتخاب قهرمان دوره مسابقات فوتسال مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان شد

تیم مرکز گروه صنعتی انتخاب قهرمان دوره مسابقات فوتسال مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان شد

ادامه مطلب