اخبار شیرپوینت - آرشیو

دانشگاه جامع علمی –کاربردی به عنوان رکن سوم آموزش عالی کشور  دارای  قویترین هیات امنا و کمترین  میزان شهریه در میان دانشگاه ها  است

دانشگاه جامع علمی –کاربردی به عنوان رکن سوم آموزش عالی کشور دارای قویترین هیات امنا و کمترین میزان شهریه در میان دانشگاه ها است

دانشگاه جامع علمی –کاربردی به عنوان رکن سوم آموزش عالی کشور دارای قویترین هیات امنا و کمترین میزان شهریه در میان دانشگاه ها است

ادامه مطلب