اخبار - آرشیو

مشاور رئیس و سرپرست دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کابردی کشور مطرح کرد: به دنبال همگرایی همکاری های بین المللی هستیم

مشاور رئیس و سرپرست دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کابردی کشور مطرح کرد: به دنبال همگرایی همکاری های بین المللی هستیم

مشاور رئیس و سرپرست دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کابردی کشور مطرح کرد: به دنبال همگرایی همکاری های بین المللی هستیم

ادامه مطلب