اخبار - آرشیو

از کلیه علاقمندان به تحصیل در رشته‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی دعوت می‌شود که جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت مهرماه95 تا تاریخ 19/08/95 به مراکز آموزش علمی -کاربردی استان اصفهان مراجعه نمایند.

از کلیه علاقمندان به تحصیل در رشته‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی دعوت می‌شود که جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت مهرماه95 تا تاریخ 19/08/95 به مراکز آموزش علمی -کاربردی استان اصفهان مراجعه نمایند.

از کلیه علاقمندان به تحصیل در رشته‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی دعوت می‌شود که جهت ثبت نام تکمیل ظرفیت مهرماه95 تا تاریخ 19/08/95 به مراکز آموزش علمی -کاربردی استان اصفهان مراجعه نمایند.

ادامه مطلب