مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان