مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله‌برقی آسمان فراز چهلستون