حوزه ریاست

  • رییس واحد استان : دکتر مهدی قیصری  (رزومه)   ( ارتباط مستقیم با رییس واحد استان )
  • مسئول دفتر: آقای محمدکمالی
  • کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات : خانم میرزایی نیا   بیشتر
  • کارشناس مسئول جذب : آقای پدرام پورشبانان