معاونت علمی

  • معاون : دکتر مهدی قیصری  (رزومه)  
  • اداره برنامه ریزی درسی و گسترش عالی: 
  • اداره حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری:
  • اداره خدمات آموزشی: 
  • اداره نظارت و ارزیابی :