پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان

 اخبار مسابقات

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
داوران مسابقات مناظره دانشجویی 
دکتررضا طاهری دکتر مهدی شاه نورزی دکتر مجید تقیان
رزومه رزومه رزومه
دکتر غلامرضا قجاوند دکتر احمد مولوی دکتر احمد پایداری
رزومه رزومه روزمه
فاطمه قضابی دکتر سارا ایرانپور دکتر فریبا یوسفی
رزومه رزومه رزومه
مسعود پورحمیدی احمد مالکی مهندس عباس تاتایی
رزومه رزومه رزومه
مهندس غلامرضا کرباسی دکتر محسن حاج کاظمیان دکتر ابراهیم یزدی
رزومه رزومه  
دکتر مهدی سلمانی    
رزومه    

 

 
 

دانشجویان گرامی برای ثبت نام به دفتر فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی محل تحصیل مراجعه کنند.

 

پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان

فرم های مرتبط با مسابقات

 

 

دبیرخانه مسابقات

واحد استان اصفهان        36037  031  داخلی(209)