رزومه سرپرست واحد استان

رزومه سرپرست واحد استان

نام: بهزاد  نام خانوادگی: رضایی   تاریخ تولد: 4411  وضعیت استخدامی: رسمی قطعی دستگاه / سازمان :دانشگاه صنعتی اصفهان.

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1344 تا کنون

مرتبه دانشگاهی: استاد

 

 

رزومه