ثبت درخواست ادامه همکاری مدرسان

مدرسانی که در طرح ساماندهی شرکت نکرده اند و یا شرایط ادامه همکاری ایشان با دانشگاه جامع علمی کاربردی احراز نگردیده است می توانند به سامانه ذیل جهت ثبت درخواست ادامه همکاری تا پایان وقت شنبه ۲۱ دی ماه مراجعه نمایند.
Jam.uast.ac.ir