رویداد علمی شتاب  startup ثروت آفرینی از گیاه موسیر

 


 

 

رویداد علمی شتاب  startup ثروت آفرینی از گیاه موسیر. گام مهمی برای تجاری سازی محصولات کشاورزی تیران و دستیابی به بازارهای جهانی. چهارشنبه 16 بهمن.
کلیه صاحبان ایده از کشاورزان، دانشجویان و دانشمندان، و صنعتگران دعوت می شوند تا ایده های خود را در این خصوص به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.
031-42226695