انتخاب دانشجوی نمونه سال ۹۸

 

دانشجوی گرامی پس از مطالعه دستور العمل های مربوط به انتخاب "دانشجوی نمونه" در صورت داشتن شرایط لازم ضمن ثبت نام در فرم الکترونیکی زیرفرم های مربوط را تکمیل و تا روز دوشنبه 11 شهریور 98 به دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان حوزه دانشجویی ارسال فرمایید.

 

دانشجویان گرامی که خود را واجد شرایط جهت شرکت در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه می دانند

مقتضی است به منظور هماهنگی های آتی در فرم زیر ثبت نام نمایند