جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی کشور

جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی کشور

شماره تلفن دبیرخانه جشنواره قرآن و عترت : 34594248  داخلی 314

 

اخبار جشنواره