معرفی پرسنل


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواننام خانوادگیشماره داخلی
حوزه ریاست(مسوول دفتر) آقای کمالی501
معاونت اجراییآقای دکتر پورجم503
معاونت علمی-----200
مدرسان – ارتباط با رییس و پاسخگویی به شکایاتآقای پورشبانانداخلی 207 و شماره52225286
روابط عمومیخانم میرزایی نیا311
اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوریآقای حسن زاده201
اداره گسترش و برنامه ریزی درسیآقای وفادار210
گسترش و برنامه ریزی درسیخانم هارابیدارطون211
اداره نظارت و ارزیابیخانم صباغ205
نظارت و ارزیابیآقای کرمی206
آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۸