فرم ثبت نام جهت شرکت در جلسات مشاوره شغلی و کارآفرینی

فرم ثبت نام جهت شرکت در جلسات مشاوره شغلی و کارآفرینی
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره تلفن همراه*
  4
 • نام مرکز مشغول به تحصیل*مرکز مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • رشته در حال تحصیل*
  7
 • انتخاب مشاور*مشاور مورد نظر خود را انتخاب نمایید
  دکتر فریبا یوسفی
  مهندس مسعود پورحمیدی
  مهندس مهدی عباس زاده
  8