اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
حمید اسماعیلی مالی و اداری 03133388600 105
سید حسن حسینی مالی و اداری 03133388600 107
جلیل حیدری مالی و اداری 03133388600 119
امیرحسین پرنیانی مالی و اداری 03133388600 106
خانم حریری دبیرخانه 03133388600 102
محمد رهنما اطلاعات 03133388600
مجید وفادار آموزش 03133388600 112
محمد کمالی دانش آموختگان 03133388600 108
خانم مقارئی آموزش 03133388600 118
پدرام پورشبانان مدرسین-برنامه ریزی درسی 03133388600 111
خانم صباغ نظارت و ارزیابی 03133388600 203
خانم هارابیدارطون نظارت و ارزیابی 03133388600 114

2 3