فرهنگی و دانشجویی

انجام امور مربوط به میهمان ، انتقال در زمان ابلاغ بخشنامه های مربوط ، انجام امور مربوط به ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی  وام ، تغذیه ، پیگیری اموردانشجویان شاهد و ایثارگر ، امور مربوط به کمیته انضباطی دانشجویان،برگزاری همایش های و جشنواره فرهنگی و دانشجویی از جمله جشن ازدواج دانشجویی ، اعتکاف ، مسابقات ورزشی و...