نظارت و ارزیابی

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی مدیر کل دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه به مراکز و نظارت برحسن اجرای مقررات دانشگاه و ارائه ی گزارش موارد تخلّف به رییس واحد استان ، نظارت بر نحوه اجرای امتحانات دانشگاه، انجام کلیه امور مربوط به معرفی روسای مرکز و تشکیل جلسات جهت عزل و یا نصب و تایید صلاحیت روسای مراکز بر اساس بخش نامه ها و دستورالعمل های موجود  ، همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی وزارت علوم و رسیدگی به شکایات دانشجویان و.....