دانش آموختگان

شرح وظایف اداره دانش آموختگان

 

  • بررسی پرونده های فارغ التحصیلان مراکز آموزش علمی کاربردی و صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانش آموختگان و تحویل آن به مرکز آموزشی مربوطه
  • تحویل دانش نامه های صادر شده از ستاد مرکزی دانشگاه به ذی نفع پس ازارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان و سایر تسویه حساب ها
  •  صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه حسب درخواست اداره یا ارگان یا دانشگاه محل تحصیل جدید و ارسال آن از طریق پست به محل مربوطه
  •  بررسی درخواست های ترجمه مدارک دانشگاهی در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری