مالی و اداری

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی بخش مالی و اداری دفتر مرکزی به مراکز ، انجام کلیه عملیات مالی وحسابداری شامل احتساب و پرداخت دستمزد پرسنل و مدرسان مراکز وابسته ، انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب ، مرخصی ،وام و.... پرسنل ،کنترل عملیات مالی مربوط به دانش آموختگان مراکز

 

آیین نامه و بخشنامه های مالی و اداری